Free water supply

For free water supply, please call the following numbers:
निःशुल्क पानिको लागि तलको फोन नं.मा सम्पर्क गर्नुहोस्:
9851035527,
9841267426,
9841512955,
9801158100